V Brně proběhl Národní eucharistický kongres

V roce 1935 se konal poslední celostátní eucharistický kongres v Praze za účasti papežského legáta kardinála Verdiéra. Říkalo se tehdy, že pražskému arcibiskupovi Karlu Kašparovi dopomohl ke kardinálskému klobouku.

Od té doby se nic většího nekonalo ani konat nemohlo. Za 2. světové války to bylo nemyslitelné – a za vlády komunistů utopistické. Takovou ojedinělou akcí byl Diecézní eucharistický kongres v Hradci Králové v roce 2002, který se uskutečnil z iniciativy biskupa Dominika Duky. Jako legát se ho tehdy zúčastnil wroclawský kardinál Gulbinowič.

Letošního Národního eucharistického kongresu, konaného v Brně v sobotu 17. října se zúčastnilo – kromě všech českých a moravských biskupů, papežského nuncia a asi tří biskupů ze zahraničí – na 500 kněží, 400 řeholníků a řeholnic a 1000 ministrantů. Na náměstí samotném a v přilehlých ulicích se tísnilo na 25 000 věřících.

Na náměstí Svobody v 10,30 byla sloužena pontifikální mše svatá, které předsedal a během níž pronesl i homilii papežský legát kardinál Paul Josef Cordes. Bohužel, my kněží jsme na tom byli nejhůř. Podobně jako při pietní bohoslužbě v červenci v Čihošti, i zde jsme seděli zboku oltáře a výhled na obětní stůl nám zakrývali na zvýšeném pódiu sedící vybraní koncelebrující kněží. Když jsme chtěli něco vidět, museli jsme pořádně vytočit krk, abychom se mohli podívat na velkoplošnou obrazovku.

Po skončení mše svaté jsme se průvodem přesunuli na Zelný trh. Na sloupu Nejsvětější Trojice spočinula monstrance se svátostným Spasitelem. Následovalo vyznání víry, obnova smlouvy s Bohem a svátostné požehnání vše ukončilo.

Velké poděkování patří za perfektní organizaci a vynikající hudební doprovod Schole brněnské mládeže.Jestli naše modlitby byly účinné, ukáže čas. Kéž by ta veliká řeka milostí, která dnes protékala Brnem, zavlažila celou naši zemi a přinesla nový rozkvět víry a úcty k Eucharistickému Spasiteli.

Datum: 19.10.2015