Hříšný se může stát svatým, zkažený nikoli

Papež mluví o riziku ochabnutí srdce, jemuž jsou vystaveni všichni. Ukazuje to na příkladu krále Davida a krále Šalamouna.

David je svatý, i když byl hříšný. Veliký a moudrý Šalomoun je odvržen, protože se zkazil. Čtení z první knihy královské říká, že »když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům«. Neposlechl dokonce ani »Hospodina Boha Izraele, který se mu dvakrát zjevil a přikázal, aby nectil cizí bohy« budováním jejich model. Ale jeho srdce »už nebylo úplně oddáno Hospodinu jako bylo srdce jeho otce Davida«.

Je to podivné,protože o Šalomounovi nevíme, že by se dopustil velkých hříchů. Vždycky byl vyvážený, zatímco o Davidovi víme, že jeho život byl plný svízelů a že byl hříšník. A přesto je David svatý a o Šalomounovi je řečeno, že »odvrátil své srdce od Hospodina«. On, kterého Hospodin pochválil poté, co Šalomoun namísto bohatství prosil o moudrost, s níž by mohl vládnout! Jak to vysvětlit? Když se David dopustil hříchu, pokaždé prosil o odpuštění, zatímco Šalomoun, kterého celý svět chválil a po setkání s ním zatoužila také královna ze Sáby, nezůstal věrný Pánu, následoval cizí bohy a ani si toho nevšiml.

A tady je problém ochabování srdce. Když srdce počne ochabovat, není to stejné jako hřešit. Když zhřešíš, všimneš si toho hned. »Dopustil jsem se toho a toho«, a je to jasné. Ochabování srdce je pomalý proces sklouzávání, postupného a pozvolného vydávání se touto cestou.

Zřejmost hříchu je paradoxně lepší než ochablost srdce. Velký král Šalomoun došel zkaženosti v poklidu, zkazil se, protože mu ochablo srdce.

Muž či žena chabého či ochablého srdce je ženou, mužem poraženým. Taková je cesta mnoha křesťanů, mnoha z nás. Člověk si říká: »Nemám žádné velké hříchy«. Jaké je však tvoje srdce? Je silné, zůstává oddáno Pánu anebo pomalu klouže?

Dramatické ochabování srdce může nastat v životě každého z nás, ale co potom? Bdít. Je zapotřebí střežit srdce. Denně bdít nad tím, co se děje v tvém srdci.

David byl svatý. Byl hříšník. Hříšník se může stát svatým. Šalamoun byl odvržen, protože se zkazil. Kdo je zkažený, nemůže být svatý. A do zkaženosti zabředne ochablé srdce. Denně je třeba bdít nad svým srdcem. Jaké je moje srdce, můj vztah k Pánu? Na tom závisí schopnost okoušet krásu a radost věrnosti.

Převzato z myšlenek papeže Františka

Datum: 04.03.2018