Proč chodit na náboženství

Vážení rodiče,

na začátku nového školního roku bychom Vás chtěli pozdravit a nabídnout Vám i letos náboženskou výchovu pro Vaše dítě. O dnešním světě se často říká, že je stále složitější a chaotičtější. Aby se v něm člověk lépe vyznal a mohl i dnes prožít zdařilý užitečný život, potřebuje nejen mnoho znalostí, ale především schopnost rozlišovat dobré od zlého, opravdu prospěšné od škodlivého a také najít dobré vzory a motivaci pro správné jednání, které nebývá snadné a nevyplácí se vždy okamžitě, ale nakonec dlouhodobě vždycky. Dítě také potřebuje najít dobré kamarády, se kterými zažije něco hezkého a kteří ho dokáží obohatit.

O všechny tyto věci se snažíme právě při náboženské výchově, která nemá být pouhou výukou katechismu či morálky, ale možností zažít přátelství s Bohem a s lidmi, kteří se snaží o bohatší život a kvalitní vztahy. Náboženská výchova pomáhá dětem objevovat krásu přírody, úměrně jejich věku poznávat poklady výtvarného i literárního umění i základy na nichž stojí naše kultura a civilizace – Desatero Božích přikázání a Ježíšova blahoslavenství. Vážit si toho, co vytvořili předkové a také to sám rozmnožovat. I když má člověk třeba jiné než křesťanské přesvědčení, je pro něj seznámení s kořeny, s tím, v co v naší zemi a v Evropě věří, a podle čeho žije mnoho lidí už po desítky generací, určitě velkým obohacením a možná i povzbuzením při pohledu do budoucna a hledání smyslu života. Více vědět pomůže často zmírnit obavy a výhrady.

O to vše se chceme s Vaší pomocí i letos ve škole pokoušet a těšíme se, že své děti povzbudíte, aby se neobávaly na náboženskou výuku přijít. Není to nudné neustálé modlení ani suché biflování Bible, ale možnost zažít něco příjemného a trochu odlišného od běžných předmětů a kroužků.

Rodiče, kteří nechali své děti pokřtít, mají možnost přispět přihlášením své dcery či syna na náboženskou výuku ke splnění toho, k čemu se při křtinách (a při církevní svatbě) před Bohem i před všemi přítomnými zavázali: že budou své dítě učit milovat Boha a bližního a vychovají je ve víře v Pána Ježíše. Pokud dítě pokřtěné není, může výuka náboženství posloužit i jako předběžná příprava na přijetí této svátosti.

Pokud tedy máte zájem, aby se v životě Vašeho dítěte mohl rozvinout i duchovní rozměr, přihlaste je k výuce náboženství ve Vaší škole.

Přejeme Vám pokud možno klidný začátek i průběh nastávajícího školního roku a děkujeme Vám za čas, který jste věnovali četbě našeho dopisu.

S pozdravem

P. Jiří Prokůpek,
duchovní správce

Datum: 16.08.2019