Modlitby k svatému Josefovi

Svědectví papeže Františka

Přes čtyřicet let se každé ráno po ranních chválách modlím ke sv. Josefovi z modlitební knížky vydané v 19. století ženskou řeholní kongregací Ježíše a Marie. Modlitba vyjadřuje zbožnost, důvěru i určitou výzvu sv. Josefovi:

„Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné, pospěš mi na pomoc v této chvíli neklidu a těžkostí. Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace, které ti svěřuji, aby dosáhly šťastného řešení. Můj milovaný otče, v tebe skládám celou svoji důvěru. Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc. Amen.“

 

Modlitba papeže Františka

Buď pozdraven, ochránce Vykupitele, a snoubenče Panny Marie. Tobě svěřil Bůh svého Syna, v tebe vložila Maria svou důvěru. S tebou se Kristus stal člověkem. Ó svatý Josefe, buď otcem i nám a veď nás cestou života. Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu, a ochraň nás před každým zlem. Amen

 

K tobě, svatý Josefe  (Kancionál, č. 011)

  K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce Svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.

 

Jiná modlitba k sv. Josefu

O svatý Josefe, tvá ochrana je velká a silná, tvou přímluvu Bůh rychle vyslyší. Do tvých rukou vkládám všechny své prosby a touhy.

O svatý Josefe, pomoz mi svou mocnou přímluvou. Vypros pro mě od svého Božského syna všechna potřebná duchovní požehnání. Skrze Krista našeho Pána.

Stojím zde, tobě oddán, pod tvou nebeskou mocí a chci ti vzdát poctu a dík jako jednomu z nejvíce milujících otců.

O svatý Josefe, nikdy nejsem znaven, když uvažuji o tom, jak jsi objímal Ježíše a choval ho spícího ve své náruči.

Neodvažuji se přiblížit, zatímco Ježíšek spí blízko tvého srdce.

Obejmi ho a polib za mě a popros jej, aby mi tento polibek vrátil v mé poslední hodině.

O svatý Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás. Amen

 

Hymnus ke svatému Josefovi

Davidův potomku slavný, světlo patriarchů dávných,

ó svatý Josefe, snoubenče Boží Rodičky,

pros za nás nyní i vždycky, pěstoune Ježíšův.

 

Čisté Panny cudný strážce, Syna Božího ochránce,

ó svatý Josefe, přimluv se za nás zvlášť nyní,

ty hlavo svaté Rodiny, živiteli Kristův.

 

Muži Bohem vyvolený, spravedlivý, čistý, věrný,

ó svatý Josefe, zrcadlo trpělivosti,

k moudrosti a statečnosti uč nás jít cestou tvou.

 

Kéž jak ty ctíme chudobu, věrní jsme Božímu slovu,

ó svatý Josefe; tys zářným vzorem otcům všem

a dělníkům jsi příkladem, buď rodin oporou.

 

Veď naše srdce k čistotě, utěšuj v těžkém životě,

ó svatý Josefe, vlévej naději nemocným,

buď v smrti ochráncem mocným, vypros v nebi místa.

Pomoz nám všem žíti svatě, záštitou buď církve svaté,

ó svatý Josefe, ducha zla od nás zapuzuj,

jednou u soudu při nás stůj, přimluv se u Krista.

Přihlaste se k odběru aktualizací na webu. Veškeré novinky vám pošleme přímo do e-mailu. Přihlásit se