O farnosti

                        Kostel sv. Jana Křtitele ve Svratce

                                                                     

Obec, prvně doložená r.1350, roku 1392 uváděna jako opidum /městečko/, roku 1867 povýšena na město. Původní obec ležela na svahu při cestě do Hlinska a při cestě na Herálec, v 19. století se rozšířila podél cesty do Cikánky. Centrum tvoří pravidelné obdélné náměstí, upravené po požáru v r.1843, z jehož rohů vybíhají komunikace; severozápadním směrem se nachází kostel sv.Jana Křtitele.

Domy: převážně z let 1800–1840: č.4, 9, 12, 22, 127, 183;
radnice na náměstí z r.1865; fara je z r.1790;
socha sv.Václava na náměstí pochází z r.1865;
kašna na náměstí z r.1846.

Kostel sv. Jana Křtitele: původně gotický, pravděpodobně dřevěný, připomínán k roku 1350. Za husitských válek byl vypálen. Podobal se kapli a byl v místech nynějšího podkruchtí. Ze čtyř rohů se sbíhala gotická žebra v okrouhlý kámen.

Dvě malá okénka na jižní straně se rozšiřovala vně i uvnitř. Na levé straně ve zdi dodnes je zachován výklenek ve zdi, opatřený mřížkou – tzv.sanktuář, sloužící k uložení Nejsv. Svátosti. Vše nasvědčuje tomu, že zde stával veliký oltář. V 2.polovině 16. století dochází k přestavbě presbytáře.

Svou dnešní podobu dostal kostel při přestavbě v r.1789.  Nad starý presbytář byla přistavěna kruchta, zvýšeno točité schodiště na severní straně. K původnímu presbytáři byla přistavěna nová loď. Postaven byl i nový presbytář a sakristie na jižní straně. Roku 1815 byla rozšířena kruchta. V roce 1860 přistavěna východní předsíňka.

Zařízení: Hlavní oltář se sochami sv. Jana Křtitele a sv. Cyrila a Metoděje zhotovil v r.1891 řezbář J. Krejčík z Prahy. Oltář Srdce Páně byl zakoupen v r. 1949 u Konstantina Šmoka v Hradci Králové, socha byla r. 1931 poslána z Chicaga /USA/. Kazatelna je pseudorenesanční, kamenná kropenka u vchodu z doby před r.1600. Ve východní zdi, kde stál dříve oltář je jednoduchý, pravoúhlý, trojúhelníkově zakončený sanktuář s původní mřížkou, na jižní stěně segmentovitě zaklenuté sedile, nad ním dvě půlkruhovitá okénka, vně i dovnitř špaletovaná. Za povšimnutí stojí i keramická křížová cesta na stěnách kostela. Sochy sv.Václava a Jana Nepomuckého jsou z bývalých oltářů, umístěných při stěnách kostela. Varhany pocházejí z r.1955.

Zvonice: Dle odborníků spodní část pochází z doby kolem r.1600. Patro na ní bylo obnoveno v roce 1790. Přízemí bylo do r.1947 márnicí. Ve zvonici jsou tři zvony: Panna Maria z r.1480, sv.Jan Křtitel a sv.Václav, ulité v r.1972 Rudolfem a Květou Manouškovými ze Zbraslavi.

Nová, šindelová střecha kostela byla pořízena v roce 2002 za přispění místních občanů, obecních samospráv, podniků a státu.

                                                               

 

Svratečtí faráři

1. Josef Antonín LORBER z Poličky; odešel do Krouny od 1737
2. Friedrich DINKO; + 4.4.1746; zde pohřben 1739–1746
3. Václav BRANDSTELLER 1746–1756
4. František ZEMAN /do r.1767 adminis­trovali: Franz Richter, Franz Maixner, Tadeáš Schanik od 1764 / 1759–1761
5. Tadeáš Prokop SCHANIK 1767–1782
6. Jan RANG; odešel jako farář do Hlinska 1782–1785
7. Karel ŠTĚPÁNEK; odešel jako děkan do Skutče 1785–1794
8. František ROTHHANZL; dožil v Chroustovicích 1794–1808
9. Jan BENEŠ 1808–1814
10. Josef BERÁNEK; po půlroce odchází do Chroustovic 1814
11. Karel KŘEPIŇSKÝ; nejprve koadjutor Beneše, pak admin. v Rané a Svratce, farářem zde, odtud odchází do Hlinska 1815–1824
12. Václav ŠIMEK 1828–1842
13. František KONOPÁČ 1843–1857
14. Václav KUČERA; + 24.4.1892; pohřben zde 1857–1892
15. Mikoláš SIMON 1892–1901
16. Alois DOUBRAVSKÝ; / od 1.5.1908 Jan Dudek, kaplan z Luže admin. zde, farářem jmenován Josef Filip z Trstěnic, na tuto farnost rezignoval 1901–1908
17. Jan OLIVA; odešel do Krouny 1908–1925
18. Václav VOLÁNEK 1925–1934
19. František DRÁBEK 1934–1944
20. Jiří SCHNITTER, administrátor do listopadu 1951 /od 12.1951 Josef Macek z Kameniček, od 3.1952 Josef Menšík z Herálce 1944–1951
21. Jaroslav DANĚK, administrátor; + 19.8.1982; zde pohřben 1.9.1952–19.8.1982
22. Jan Josef KOHL, OSB, administrátor; odešel do Břevnova 1.3.1983–31.8.1990
23. Miroslav TOMEK, administrátor; odešel do Litoměřic 10.9.1990–21.11.1997
24. Ladislav HOJNÝ, administrátor excurrendo z Hlinska od 22.11.1997 do 30.6.1998
25. Jiří PROKŮPEK, děkan – farář 1.7.1998

                                        Kaplani ve Svratce

Jiří STŘÍTĚŽSKÝ, capellanus loci 1754–1757
1. Jan PAŘÍZEK 1.3.1835–9.1855
2. František KOPISTA; + 9.3.1959, pohřben zde; 28.9.1855–9.3.1859
3. Ferdinand ŘÍMEK 9.7.1859–5.6.1862
4. Ignác BROŽEK 5.9.1862
5. Josef KAŠPAR 14.9.1865
6. Josef SVOBODA 1.10.1868
7. František FOJT 8.10.1869–14.3.1874
8. Jan SEVERA 14.3.1874–9.1874
9. Václav STRNAD 1874–1875
10. Ignác ZEMAN 1875–1882
11. Vojtěch BALCAR 9.1882
12. František MIMRA 14.9.1886
13. Jan NĚMEC 12.1892
14. Jan DUDEK 9.1893
15. Václav OLIVA 1.1895
16. Jan KOSTKAN 9.1897–2.1904
17. Václav OLIVA 9.1904–1906
18. Jaroslav TĚŠITEL 2.2.1906
19. Jan DUDEK 11.1908–1911
20. Ferdinand PAVLIŠTA; + 23.12.1919, pohřben zde 27.12. 10.1911–1919
21. Antonín KOLDA 1920–1921
22. Vojtěch BALCAR 1921
23. Jan SKALSKÝ 9.1921 do 1.4.1925

Od 1.4.1925 není kaplanské místo ve Svratce obsazeno.

 

           Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Svratouchu

V létě roku 1933 se započalo se stavbou kaple sv. Jana Nepomuckého ve Svratouchu. Plány nakreslil a navrhl místní stavitel ze Svratky, pan Leopold Horník. Kaple stojí na místě staré zvoničky. Pozemek na stavbu darovala obec Svratouch. Kaple byla pořízena z dobrovolných darů a sbírek. O její postavení se nejvíce zasloužil pan Josef Nekvinda, majitel klempířského podniku a mlýna, který byl v té době starostou obce. Proč došlo ke stavbě kaple až tak pozdě? Obec byla tvořena nadpolovičním počtem katolíků. Starostou obce byl až do té doby evangelík. Nyní se situace změnila a starostou se stal katolík, proto mohlo dojít k započetí stavby.

Při dokončování stavby byla z chrámového družstva v Pelhřimově objednána socha sv. Jana Nepomuckého a byl pořízen jeden oltář se stupni.
Listinou biskupa Mořice Píchy z 26.2.1935 bylo dosvědčeno, že do oltářního kamene, určeného pro Svratouch, byly vloženy ostatky sv. mučedníků Purpurata a Justiny.
Kaple byla vysvěcena 10.6.1935. Hned při oné příležitosti bylo ale dohodnuto, že posvícení se nebude slavit v červnu, ale v říjnu, a to v neděli po svátku sv. Havla.

V letech 1987–1989, za působení P. Josefa Kohla, probíhala oprava kaple. Dostala novou fasádu, opravila se věžička. Uvnitř se udělala nová elektroinstalace, kaple se vymalovala, byly položeny nové žlaby a svody.

V roce 2008 byl proveden nátěr střechy a věže kaple. Byly pořízeny a vyčalouněny i pohodlné židle místo laviček bez opěradel, o které se nedalo opřít. Místní občané kapličku udržují a jsou na ni právem hrdi.

                               

Kaple Jména Panny Marie v Chlumětíně

Obec Chlumětín během své historie náležela pod různé farnosti. Nejprve byla součástí kameničovské kolatury, od r. 1677 patřila pod duchovní správu skutečskou, v pozdější době byla přidělena pod farnost svrateckou. Z doby, kdy byla součástí kameničovské kolatury si zachovala slavení martinského posvícení a v této tradici pokračuje dodnes.

Kaple Jména Panny Marie byla vystavěna nákladem obce Chlumětín. Se stavbou se začalo v roce 1881. Během prací stavba spadla, čímž se náklady prodražily. Následující rok byla kaple vysvěcena. O pět let později byl nákladem obce pořízen litý kříž v hodnotě 120 zlatých a téhož roku byl vysvěcen. Na podzim r. 1933 byla opravena věžička a střecha kaple.

Další opravy kaple proběhly v roce 1991 za P.Miroslava Tomka. Kaplička byla po dokončení oprav vysvěcena královéhradeckým biskupem Mons. Karlem Otčenáškem 23.11.1991. Velmi zásadní proměnou prošla kaple během srpna a září 2003. Byl upraven vnitřek kaple dle návrhu Jana Bendy z Hlinska. Podnětem bylo darování plastové sochy Rosy mystiky z Německa. Pod sochu byl pořízen hranatý žulový sloup 150 cm vysoký, po stranách dva sloupy 180 cm vysoké pro květiny. Byl pořízen i žulový obětní stůl pro slavení mše svaté. Byla předělána elektrika, za Pannou Marií byla upravena omítka, to vše v hodnotě 40.000,– Kč. Nový interiér kaple byl posvěcen při poutní mši svaté v neděli, dne 14.9.2003. Při této příležitosti byli za ochránce obce prohlášeni sv. František z Assisi, Gerard Majella, Klaudius Colombiér a Kateřina Sienská, jejichž ostatky byly vloženy do obětního stolu.

V roce 2011, díky zastupitelstvu obce, v čele s paní starostkou Ing. Věrou Kašparovou, se podařilo získat 400.000,– Kč dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu sakrální stavby, která není vedena v seznamu kulturních památek. Z těchto peněz se hradilo podřezání kaple a izolace základů, nové vnitřní i venkovní omítky, výměna střešní krytiny. Opravu prováděla firma Renos Hlinsko. Firma Kavale vyrobila a věnovala křížek, umístěný na vrcholu věžičky. Kaple byla slavnostně vysvěcena 18.9.2011. Právem je chloubou všech místních obyvatel.

                                                 

 

Přihlaste se k odběru aktualizací na webu. Veškeré novinky vám pošleme přímo do e-mailu. Přihlásit se