Vanutí Ducha Svatého ve Svratce

by P. Jiří Prokůpek
,
Vanutí Ducha Svatého ve Svratce

V sobotu 13.5. 2023 se u nás ve Svratce po 11 letech uskutečnilo udílení svátosti biřmování. Biřmovanců bylo deset a svátost udílel pomocný biskup Josef Kajnek.

Průvod ministrantů a kněží procházel od vchodu kostela k oltáři. Zde byl pan biskup uvítán místním panem děkanem. Petra Dostálová přečetla čtení, varhaník, pan prof. Uhlíř z Hradce zazpíval žalm, P. Vtípil přečetl evangelium. Poté byli jednotliví biřmovanci představováni panu biskupovi. Ten v kázání rozebral jednotlivé dary Ducha svatého, které mají biřmovanci přijmout a jak s nimi mají nakládat. Poté vztáhl nad biřmovance ruce a vyprošoval jim dary Ducha svatého. Poté biřmovanci s kmotrem jednotlivě přistupovali k biskupovi a ten každého oslovil novým jménem, které si biřmovanec vybral a každému řekl: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“ Biřmovaný stvrdil přijetí souhlasným Amen a biskup ho propustil se slovy: Pokoj s tebou. Ti, kteří byli obiřmováni se potom postavili do půlkruhu před biskupa a zahráli mu a zazpívali. Potom jednotlivě přistupovali k ambonu a každý přednesl jednu přímluvu. Zbývající přinesli obětní dary.

Mše svatá pokračovala obětováním. S panem biskupem koncelebrovali kněží P. Prokůpek, Vtípil a P. Jindřich ze Žďáru. Při mši svaté zazněly zpěvy scholy z Nových Hradů. Biřmovanci přijímali pod obojí způsobou. Po svatém přijímání všichni vděčně zazpívali Te Deum, Honza Gregor poděkoval panu biskupovi jménem biřmovaných a Anežka Pešková předala kytku. Ostatní biřmovanci předali dárky panu biskupovi a přítomným kněžím. Pan děkan Prokůpek poděkoval panu biskupovi jménem nás všech a poprosil ho o požehnání pro naše město, farnost, rodiny, nemocné, trpící a osamělé. Biřmovanci se s panem biskupem vyfotili před obětním stolem a potom ještě venku na schodech do kostela. Nechyběl ani společný oběd pro rodiny biřmovanců, kmotry a kněze v restauraci pod Bílou skálou na Křižánkách.

Dnešní den zanechal nejen v srdcích biřmovanců, ale i všech zúčastněných farníků hluboký dojem, obnovil vzpomínky na vlastní biřmování a ochotu vrátit se k předsevzetím, které jsme si tehdy stanovili.

Články z kategorie

Přihlaste se k odběru aktualizací na webu. Veškeré novinky vám pošleme přímo do e-mailu. Přihlásit se